Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
cinkowski
cinkowski
1146 5104
Reposted bytomasz-m tomasz-m
cinkowski
6311 c703 500
cinkowski
5361 9265
Reposted frompigmalion pigmalion viadsfgh dsfgh
cinkowski
Reposted fromdobby dobby viahimym himym
cinkowski
8058 dcf9
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viamaraskowa maraskowa
cinkowski
2320 9086 500
Reposted fromdisease disease viamaraskowa maraskowa
cinkowski
6525 57e1
Reposted frommarze marze viamaraskowa maraskowa
cinkowski
9596 88d9
Reposted frompesy pesy viamaraskowa maraskowa
cinkowski
5735 3023
Reposted fromretaliate retaliate viamaraskowa maraskowa
cinkowski

W sercu mieć dobro, a w głowie trochę dzikiego porno.

cinkowski
Kiedyś przeczytałem zdanie, że mężczyzna najlepiej czuje się przy kobiecie, przy której spokojnie może się zdrzemnąć. Podpisuję się pod tym. I dodam, że jeśli jeszcze można z nią pogadać, to już jest super.
— Robert Więckiewicz w Wysokich Obcasach.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viapinulowa pinulowa
cinkowski
7671 a013
Reposted bydivi divi
cinkowski
0817 df9e
Reposted froma-antimatter a-antimatter
cinkowski
1730 5b71
Reposted fromzupazazjii zupazazjii viamaraskowa maraskowa
cinkowski
6284 7989
9595 e0e9
Reposted fromevilgirl333x2 evilgirl333x2 viamaraskowa maraskowa
cinkowski
9729 2344
Reposted fromjasmyn jasmyn viaKallay Kallay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl